ZOOT.

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE MÓDNÍ RENTA

(dále jen „Pravidla“)
společnosti
ZOOT a.s.

1. POŘADATEL

 • 1.1. Pořadatelem soutěže je společnost ZOOT a.s., IČO 282 06 592, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zubatého 295/5, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13119 (dále jen „Pořadatel“).

2. SOUTĚŽ

 • 2.1. Soutěží se pro účely těchto Pravidel rozumí soutěž s názvem „MÓDNÍ RENTA“ organizovaná Pořadatelem o výhru módní renty na celý rok - výherce dostane měsíční budget na nákup ze ZOOTu (měs. budget - 2000 Kč) (dále jen „Soutěž“).
 • 2.2. Soutěž trvá v období od 12.11. (včetně) do 31.12.2020 (včetně).
 • 3. PODMÍNKY ÚČASTI
 • 3.1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která kumulativně splňuje veškeré následující podmínky (dále jen „Soutěžící“):
  • 3.1.1. nejpozději v den zapojení se do Soutěže způsobem dle těchto Pravidel dosáhla věku 15 (patnácti) let, přičemž jde-li současně o osobu mladší 18 (osmnácti) let, získala předchozí písemný souhlas svého zákonného zástupce podle pravidel stanovených právním řádem, a to alespoň v rozsahu takového souhlasu s její účastí v Soutěži, těmito Pravidly, zpracováním osobních údajů dle článku 8. těchto Pravidel, udělením licence dle článku 9. těchto Pravidel a umístěním loga Pořadatele na Návrh dle bodu 5.7. těchto Pravidel;
  • 3.1.2. má doručovací adresu na území České republiky; a
  • 3.1.3. není ke dni svého zapojení se do Soutěže způsobem dle těchto Pravidel v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a/nebo osobou těmto osobám blízkou ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
 • 3.2. Z účasti v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen Soutěžící, který v souvislosti se svou účastí v Soutěži:
  • 3.2.1. jakýmkoli způsobem poškozuje Pořadatele či třetí osoby a/nebo porušuje či ohrožuje práva a právem chráněné zájmy Pořadatele či třetích osob; a/nebo
  • 3.2.2. jedná v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy a/nebo porušuje, obchází nebo zneužívá tato Pravidla.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěžící se do Soutěže zapojí přes svůj Facebookový účet v Messengeru.

 • 4.1. Soutěžící se může v rámci Soutěže účastnit pouze jednou (1x) a má nárok pouze na jednu (1) výhru.
 • 4.2. Svým zapojením do Soutěže Soutěžící potvrzuje znalost těchto Pravidel, bezvýhradně souhlasí s jejich zněním, podrobuje se jim a zavazuje se je respektovat.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

 • 7.1. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit tato Pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel Soutěže na Webové stránce Pořadatele.
 • 7.2. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím případném zasílání výherci Soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jinak.
 • 7.3. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani za poškození a škodu na zařízení Soutěžících či dalších osob v souvislosti s jejich účastí v Soutěži či se získáním podkladů v rámci Soutěže.
 • 7.4. O případných námitkách či reklamacích podaných Soutěžícími v souvislosti se Soutěží rozhoduje Pořadatel. Námitky či reklamace jsou Soutěžící oprávněni zaslat písemně na adresu sídla Pořadatele, a to nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne zveřejnění výherců Soutěže. V uvedené lhůtě musí být námitka či reklamace Pořadateli doručena. K opožděně podaným námitkám či reklamacím se nepřihlíží. Pořadatel rozhodne o námitce či reklamaci do sedmi (7) dnů od jejího doručení Pořadateli a informuje Soutěžící o svém rozhodnutí stejným způsobem, jakým obdržel námitku či reklamaci. Rozhodnutí Pořadatele o námitce či reklamaci je konečné.
 • 7.5. Pořadatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Soutěže kontrolovat splnění všech podmínek pro účast Soutěžícího v Soutěži a v případě nesrovnalostí s konečnou platností posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou
 • 7.9. Pořadatel není oprávněn při realizaci Soutěže využívat osobní timeline Soutěžících ani spojení s jejich přáteli na sociální síti FACEBOOK.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 8.1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry Pořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení, případně přezdívku a odkaz na jeho účet na sociální síti FACEBOOK ve spojení s informací o výhře, kterou Soutěžící získal.
 • 8.2. Pořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do Soutěže a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast v Soutěži nezbytné.
 • 8.3. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Soutěžících za účelem realizace a vyhodnocení Soutěže, předání výher výhercům, a splnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.
 • 8.4. Osobní údaje Soutěžících zpracovává Pořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly pro účely realizace Soutěže poskytnuty. Zpracovává tedy zejména jméno a příjmení Soutěžících, případně sdělenou přezdívku na sociální síti FACEBOOK, odkaz na jejich účet na sociální síti, a sdělenou doručovací adresu či emailovou adresu.
 • 8.5. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají Soutěžící právo zejména:
  • 8.6.1. odvolat souhlas v případě, že je pro zpracování osobních údajů právním základem; a
  • 8.6.2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem Pořadatele či třetí strany; a
  • 8.6.3. na přístup, tedy právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje Pořadatel o Soutěžícím zpracovává, včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracovává; a
  • 8.6.4. na opravu a doplnění zpracovávaných osobních údajů, pokud Soutěžící zjistí, že jsou Pořadatelem zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo neúplné; a
  • 8.6.5. na výmaz v některých případech, tedy právo oslovit Pořadatele s žádostí o vymazání jeho osobních údajů, které zpracovává. Toto právo Soutěžícímu nenáleží v případě, že je zpracování osobních údajů Soutěžícího nezbytné; a
  • 8.6.6. na omezení zpracování v některých případech, např. v případě, kdy Soutěžící zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo potřebu Pořadatele zpracovávat osobní údaje Soutěžícího, má Soutěžící právo požádat Pořadatele o omezení zpracování jeho osobních údajů;
  • 8.6.7. na přenositelnost, tedy právo požadovat, aby Pořadatel osobní údaje, které zpracovává, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvede Soutěžící ve své žádosti; a
  • 8.6.8. podat stížnost u dozorového orgánu týkající se nezákonného zpracovávání osobních údajů Pořadatelem, a to konkrétně u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů.
 • 8.7. Práva a stížnosti týkající se zpracování osobních údajů může Soutěžící uplatnit u Pořadatele prostřednictvím emailové adresy: info@zoot.cz.
 • 8.8. Tam, kde je zpracování osobních údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se Soutěží založeno na souhlasu subjektu údajů, platí tento souhlas pouze tehdy, pokud subjekt údajů zaškrtl na Webové stránce Pořadatele políčko „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 • 9.1. V případě, že dojde mezi Pořadatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z této Soutěže, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se spotřebitel v rámci mimosoudního řešení takového sporu obrátit na následující subjekt: Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 11.1. Ustanovení bodu 5.8, bodu 6.5. podbodu (iii) a čl. 9 těchto Pravidel se uplatní tehdy, pokud konkrétní Návrh je chráněn právem duševního vlastnictví, zejména pak právem autorským.
 • 11.2. Soutěž pořádaná Pořadatelem není žádným způsobem organizována, podporována, sponzorována, spravována, spojena s, ani přidružena k sociální síti FACEBOOK ani jejímu provozovateli, a provozovatel této sociální sítě za Soutěž a její průběh nenese žádnou odpovědnost.
 • 11.3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že Soutěž je plně organizována Pořadatelem a Pořadateli rovněž poskytuje veškeré informace poskytnuté v souvislostí s účastí v Soutěži. Soutěž není žádným způsobem spojena se společností Facebook, Inc., ani se společností Facebook Ireland Ltd či Instagram LLC ani s jinou dceřinou společností uvedených společností případně provozující sociální síť FACEBOOK. S ohledem na tuto skutečnost tak každý Soutěžící svou účastí v Soutěži dle podmínek této Soutěže potvrzuje, že zcela a kompletně osvobozuje provozovatele sociální sítě FACEBOOK od všech a jakýchkoliv závazků případně provozovateli sociální sítě FACEBOOK vznikajících v souvislosti s pořádáním Soutěže.
 • 11.4. Soutěžící berou na vědomí, že výhra v Soutěži není dle ustanovení § 2874 Občanského zákoníku právně vymahatelná.
 • 11.5. Úplné, platné a účinné znění pravidel Soutěže vždy Pořadatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na Webové stránce Pořadatele a případně též na sociální síti FACEBOOK.
 • 11.6. Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se Soutěží se řídí právním řádem České republiky, a to v maximálním možném rozsahu bez aplikace kolizních norem či mezinárodních smluv, na jejichž základě by se mělo aplikovat, byť zčásti, jiné právo nežli právo České republiky. K rozhodování a řešení sporů souvisejících s touto Soutěží a s účastí Soutěžících a jiných osob v Soutěži jsou v maximálním možném rozsahu příslušné výlučně obecné soudy České republiky, které budou spory rozhodovat podle hmotného a procesního práva České republiky.

V Praze dne 6. 8. 2020